Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 
§ 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego działającego pod adresem www.hotmax.pl, zwanego w dalszej części Regulaminu „Serwisem”.
§ 2. Serwis prowadzony jest przez HM Zbigniew Trochowski z siedzibą przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 20 lok. 2, 70-462 Szczecin,  zwanym w dalszej części Regulaminu „Administratorem”. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod następującym adresem e-mail: hotmax@hotmax.pl.
 
Rozdział II. UŻYTKOWNICY

 § 3. Użytkownikami Serwisu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
 
Rozdział III. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 
§ 4. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
§ 5. W ramach świadczonych przez Administratora usług, Administrator udostępnia osobom korzystającym z Sewrisu, zwanym w dalszej części Regulaminu „Użytkownikami” zasoby systemu informatycznego w tym w szczególności umieszczone na stronie www.hotmax.pl ogłoszenia i komentarze, na zasadach określonych w przepisach prawa oraz niniejszym Regulaminie.
 
Rozdział IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
 
§ 6. Użytkownik uprawniony jest do zamieszczania w Serwisie ogłoszeń na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 7. Użytkownik może zamieścić w Serwisie tylko jedno ogłoszenie. Umieszczenie większej liczby ogłoszeń przez tego samego Użytkownika wymaga zgody Administratora.
§ 8. W celu zamieszczenia ogłoszenia w Serwisie, Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie www.hotmax.pl/rejestracja.html wskazując numer telefonu do kontaktu z Administratorem Serwisu, adres poczty elektronicznej do kontaktu z Administratorem Serwisu, nazwę ogłoszenia, pod którą zostanie ono zamieszczone w Serwisie, jego treść, fotografię przedstawiającą sylwetkę osoby, której dane widnieją w treści ogłoszenia oraz miasto, którego ogłoszenie dotyczy. Użytkownik może upoważnić Administratora do zasłonięcia twarzy, tatuażu lub innych znaków szczególnych osoby widocznej na fotografii. Ponadto, Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować w pełnym zakresie postanowienia niniejszego Regulaminu.
§ 9. Treść ogłoszenia oraz jego nazwa nie może naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, ani też zawierać treści obraźliwych, propagujących przemoc, faszyzm, nienawiść, dyskryminację lub inne podobne cechy. Treść ogłoszenia oraz jego nazwa nie może naruszać praw autorskich, ani też praw własności intelektualnej osób trzecich.
§ 10. Zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie treści, w tym w szczególności fotografie i dane osobowe, które są elementem ogłoszenia muszą być zgodne z prawdą, aktualne oraz przedstawiać osobę, której dane kontaktowe zostały wskazane w ogłoszeniu. Zamieszczając ogłoszenie Użytkownik jest świadomy i zgadza się, iż w przypadku naruszenia praw osób trzecich prowadzącego do wszczęcia postępowania karnego Administrator jest zobowiązany do udostępnienia Organom Ścigania danych o Użytkowniku.
§ 11. Zamieszczenie ogłoszenia w Serwisie oraz akceptacja warunków niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że wszelkie zamieszczane przez niego treści, w tym opis ogłoszenia, dane osobowe oraz fotografie są zgodne z prawem, prawdziwe i aktualne (tj. w przypadku fotografii nie starsze niż rok od daty umieszczenia w Serwisie) oraz że przedstawiają osobę, której dane kontaktowe zostały podane w ogłoszeniu, a także że Użytkownik posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w Serwisie fotografii lub uzyskał zgodę osób, którym te prawa przysługują na publikację tych utworów w Serwisie. Ponadto, Użytkownik oświadcza, że uzyskał zgodę osób, których wizerunek zawierają zamieszczane przez niego fotografie lub innych osób uprawnionych do wyrażenia zgody w tym zakresie na ich ujawnienie w Serwisie na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
§ 12. Zamieszczając ogłoszenie w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie treści ogłoszenia, w tym fotografii danych osobowych i danych kontaktowych wskazanych w ogłoszeniu innym Użytkownikom (osobom trzecim) i oświadcza, iż jest świadomy tego, że dane te będą ogólnodostępne i widoczne dla osób trzecich.
§ 13. W ogłoszeniu mogą znajdować się dane i fotografie tylko jednej osoby (z wyjątkiem ogłoszeń dotyczących duetów lub klubów).
§ 14. Fotografie dodawane do ogłoszenia powinny być czytelne, wyraźne i należytej jakości, tj. pozwalające na ocenę ich treści oraz nie mogą stanowić zdjęć innych fotografii, gazety, plakatu, czy też powierzchni ekranu (komputerowego lub innego), itp. Ponadto, fotografie nie mogą stanowić odnośnika do innej strony internetowej lub kopii, czy też fotografii zamieszczonej na innej stronie internetowej. Wymiary fotografii stanowiących element ogłoszenia nie mogą być mniejsze niż 500 px, nie mogą one być także w żaden sposób modyfikowane (poddane obróbce) w zakresie przedstawionej postaci (np. zmiana sylwetki), tła, kolorystyki (w tym poprzez dodanie jakichkolwiek elementów graficznych) itp. Za niedopuszczalną modyfikację uznaje się powiększenie fotografii, skutkujące uwidocznieniem artefaktów, które mogłyby utrudnić odczyt zdjęcia. Nie stanowi naruszenia w/w warunków zamieszczenie przez Użytkownika w Serwisie fotografii monochromatycznej lub wykonanej w sepii.
§ 15. Zamieszczając ogłoszenie w Serwisie, Użytkownik upoważnia Administratora do dokonania następujących modyfikacji fotografii dodawanej do ogłoszenia:
(1) dodanie na każdej fotografii oznaczeń i znaków zwierających nazwę Serwisu;
(2) zasłonięcie twarzy, tatuażu lub innych znaków szczególnych osoby widocznej na fotografii;
(3) zmniejszenie rozdzielczości lub wielkości fotografii.
§ 16. Administrator może odmówić zamieszczenia w Serwisie ogłoszenia nie spełniającego wymagań, o których mowa w § 8-14, a w przypadku stwierdzenia wadliwości ogłoszenia już po jego zamieszczeniu w Serwisie, ma prawo usunąć ogłoszenie z Serwisu bez obowiązku powiadomienia o tym fakcie Użytkownika, który je umieścił.
§ 17. Administratorowi przysługuje w każdym czasie prawo weryfikacji zgodności treści ogłoszenia z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami prawa.
§ 18. W razie powzięcia przez Administratora uzasadnionego podejrzenia o niezgodności treści ogłoszenia zamieszczonego przez Użytkownika w Serwisie z przepisami prawa lub naruszeniu praw osób trzecich, bądź też podejrzenia, iż fotografie stanowiące element ogłoszenia nie odpowiadają rzeczywistości, są nieaktualne, czy też nie przedstawiają osoby której ogłoszenie dotyczy, lub w przypadku stwierdzenia, iż ogłoszenie w inny sposób narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, Administrator ma prawo usunięcia ogłoszenia oraz wezwania Użytkownika do wykazania prawidłowości i zgodności z prawem ogłoszenia. Uprawnienia, o których mowa w zdaniu pierwszym, Administrator wykonuje według własnego uznania i w wybranej przez siebie kolejności. W razie wykazania przez Użytkownika, w wyznaczonym przez Administratora terminie stosownymi dokumentami, iż ogłoszenie nie jest obarczone wadą, o której mowa w zdaniu pierwszym lub też nadesłania w tym terminie przez Użytkownika wniosku o zmianę treści ogłoszenia w kwestionowanym zakresie, ogłoszenie jest wznawiane i publikowane w Serwisie do końca okresu publikacji. Do zmienionego ogłoszenia postanowienia § 8-17 stosuje się odpowiednio.
§ 19. Wezwanie do wykazania prawidłowości i legalności ogłoszenia oraz zawiadomienie o usunięciu ogłoszenia, o których mowa w § 18 Administrator wysyła za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym jako adres do kontaktu z Administratorem.
§ 20. Zamieszczenie ogłoszenia w Serwisie podlega opłacie w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) brutto, zwanej w dalszej części Regulaminu „Opłatą”.
§ 21. Opłata upoważnia Użytkownika do publikacji ogłoszenia w Serwisie przez okres 30 dni, począwszy od dnia następnego, po dniu, w którym nastąpiła zapłata. Użytkownik jest uprawniony do wniesienia jednorazowo opłaty za więcej niż jeden 30-dniowy okres ważności ogłoszenia. Powinien jednak wskazać tą okoliczność w treści opisu przelewu.
§ 22. Opłata uiszczana jest na rachunek bankowy Administratora wskazany na stronie Serwisu bezpośrednio po dodaniu ogłoszenia przez Użytkownika i akceptacji warunków niniejszego Regulaminu.
§ 23. Za datę zapłaty Opłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Administratora.
§ 24. W przypadku uiszczenia Opłaty, ogłoszenie Użytkownika jest zamieszczane w Serwisie najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu, w którym dokonano zapłaty. Za dni robocze w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w te dni.
§ 25. W terminie co najmniej 7 dni przed upływem terminu ważności ogłoszenia Administrator informuje o tym fakcie Użytkownika – według swojego wyboru – za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS, wysłanymi na adres poczty elektronicznej lub pod numer telefonu wskazany przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym jako adres lub numer telefonu do kontaktu z Administratorem.
§ 26. W przypadku nie uiszczenia przez Użytkownika Opłaty za kolejny 30-dniowy okres publikacji ogłoszenia w terminie do ostatniego dnia jego ważności, Administrator usunie ogłoszenie, po upływie okresu, za który uiszczono opłatę.
§ 27. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od jej zawarcia. Prawo odstąpienia nie przysługuje po rozpoczęciu publikacji ogłoszenia. Opłata podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy i rezygnacji z ogłoszenia w Serwisie przed jego zamieszczeniem w Serwisie.
§ 28. Użytkownik może w każdym czasie wstrzymać publikację swojego ogłoszenia w Serwisie, z prawem do jego przywrócenia aż do upływu terminu, do którego umowa została zawarta. W takim przypadku Opłata nie podlega zwrotowi.
§ 29. W przypadkach, o których mowa w § 16 i § 18 niniejszego Regulaminu, Opłata należy się Administratorowi za cały okres, na który zawarto umowę. W tym czasie Użytkownik może doprowadzić do zgodności swojego ogłoszenia z Regulaminem, w wyniku czego jego ogłoszenie zostanie opublikowane.
§ 30. Użytkownik wyraża zgodę na publikację ogłoszenia w Serwisie przed upływem 10 dniowego terminu, o którym mowa w § 27.
§ 31. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do modyfikacji lub wstrzymania publikacji zamieszczonego przez siebie ogłoszenia. Zmiany lub zlecenie wstrzymania publikacji ogłoszenia mogą być dokonywane za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://www.hotmax.pl/kontakt.html w dziale "kontakt". Warunkiem zmiany lub wstrzymania publikacji ogłoszenia jest podanie identyfikatora ogłoszenia podanego podczas zgłoszenia wskazanego wcześniej przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym. Zamiana lub zlecenie wstrzymania publikacji ogłoszenia zostaną zrealizowane najpóźniej w następnym dniu roboczym (od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
§ 32. Treść zmienionego ogłoszenia musi spełniać warunki, o których mowa w § 8-14. W przypadku zmiany treści ogłoszenia, oświadczenia i zgoda, o których mowa w § 11-12 uważa się za złożone w stosunku do zmodyfikowanego ogłoszenia w chwili zlecenia zmiany.
§ 33. W razie zmiany danych zamieszczonych w ogłoszeniu, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji ogłoszenia. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem zamieszczonych przez Użytkownika nieaktualnych danych. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik.
§ 34. W przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza w Serwisie ogłoszenie dotyczące tej samej osoby, której ogłoszenie zostało zamieszczone przez tego Użytkownika wcześniej, Administrator zastąpi dotychczasowe ogłoszenie później zamieszczonym.
§ 35. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora Serwisu, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym jako adres do korespondencji z Administratorem, wiadomości zawierających informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu Serwisu, zmiany warunków Regulaminu, itp.).
§ 36. Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczanie w Serwisie przez osoby trzecie komentarzy do swojego ogłoszenia. Komentarze będą widoczne wyłącznie w okresie, w którym ogłoszenie Użytkownika będzie publikowane.
§ 37. W przypadku, gdyby komentarze pod ogłoszeniem Użytkownika zawierały treści naruszające przepisy prawa lub prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste, prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej, Administrator, na wniosek Użytkownika lub z własnej inicjatywy, uprawniony jest do usunięcia komentarza z Serwisu.
§ 38. Umieszczanie w Serwisie (w szczególności w treści ogłoszeń oraz komentarzy) przez Użytkowników reklam, odnośników do innych stron internetowych lub zamieszczanie treści promujących inne strony internetowe jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią wyraźną zgodą Administratora Serwisu.
§ 39. Użytkownik zobowiązany jest powstrzymywać się od wszelkich działań mogących narazić Administratora na jakąkolwiek szkodę, a także naruszających wszelkie prawa Administratora.
§ 40. Użytkownik oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w ramach ogłoszeń lub komentarzy utworów chronionych prawem autorskim, w szczególności fotografii oraz, że udzielenie licencji i korzystanie przez Administratora z utworów zgodnie z warunkami licencji nie naruszy praw osób trzecich.
§ 41. Z chwilą zamieszczenia ogłoszenia w Serwisie Użytkownik udziela Administratorowi Serwisu niewyłącznej, nieodpłatnej i nieodwołalnej licencji, zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu „Licencją”, na korzystanie z utworu lub utworów zamieszczonych w ogłoszeniu. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony.
§ 42. Licencja, o której mowa w § 42 obejmuje upoważnienie do korzystania przez Administratora z utworu na terytorium Państw Członkowskich Unii Europejskiej i poza jej granicami, na następujących polach eksploatacji:
(1) utrwalania i powielania utworu, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym w szczególności techniką drukarską, cyfrową, reprograficzną, zapisu magnetycznego, itp.;
(2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy utworu;
(3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt (2) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
§ 43. Administrator ma prawo udzielania dalszych licencji na korzystanie z utworu.
§ 44. Licencja upoważnia Administratora do korzystania z utworu w ramach Serwisu - w szczególności w celu zapewnienia jego prawidłowego działania, a także w celu informowania, promocji i reklamy Serwisu przez osoby trzecie. Prawo do korzystania z utworu trwa pomimo usunięcia ogłoszenia Użytkownika z Serwisu.
§ 45. Odpowiedzialność względem osób trzecich oraz Administratora, za wszelkie szkody powstałe w związku z zamieszczeniem w Serwisie ogłoszenia lub komentarza oraz korzystaniem przez Administratora z utworu w ramach udzielonej przez Użytkownika Licencji, ponosi wyłącznie Użytkownik.
 
Rozdział V. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG
 
§ 46. Strona Serwisu funkcjonuje poprawnie przy użyciu przeglądarek Mozilla Firefox, Internet Explorer od wersji 7,  Opera oraz  Google Chrome.
§ 47. Strona Serwisu jest wyświetlana poprawnie w rozdzielczości 1024x768 pikseli lub wyższej.
§ 48. Warunkiem prawidłowego uruchomienia się strony Serwisu jest uruchomienie przez Użytkownika funkcji języka JavaScript.
 
Rozdział VI. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM
 
§ 49. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu w sposób niezgodny z jego celem oraz przepisami prawa, w tym prawa międzynarodowego.
§ 50. Treść zamieszczanych przez Użytkowników ogłoszeń i komentarzy nie może naruszać przepisów prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej osób trzecich. Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkowników w Serwisie treści fałszywych, obraźliwych, wulgarnych, obrazujących przemoc, nienawiść lub jakąkolwiek dyskryminację (rasową, etniczną, kulturową, religijną, itp.), a także treści propagujących w/w cechy.
§ 51. Użytkownicy posiadający prawo zamieszczania w Serwisie komentarzy i ogłoszeń zobowiązani są do respektowania praw innych Użytkowników oraz osób trzecich, wynikających z niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa i innych stosunków prawnych.
Zabronione jest zbieranie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o Użytkownikach bez ich zgody, z wyjątkiem przypadków uregulowanych w niniejszym Regulaminie.
§ 52. Administrator ma prawo usunięcia ogłoszenia lub komentarza, którego treść narusza postanowienia § 49-51, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Użytkownika.
§ 53. W razie uporczywego lub rażącego naruszania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo jednostronnego usunięcia wybranych lub wszystkich komentarzy lub ogłoszeń Użytkownika. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Administrator może odmówić zamieszczenia w Serwisie wszelkich przyszłych ogłoszeń i komentarzy Użytkownika.
§ 54. Administrator Serwisu nie odpowiada za treści i charakter prezentowanych w Serwisie ogłoszeń lub komentarzy. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których prawa zostały zagrożone lub naruszone poprzez zamieszczenie w Serwisie ogłoszenia lub komentarza. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który zamieścił dane ogłoszenie lub komentarz.
§ 55. Treści umieszczane przez Użytkowników są poglądami i opiniami tych Użytkowników. Administrator zastrzega sobie prawo do redagowania, korekty, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.
§ 56. Wszelkie elementy Serwisu, w tym elementy graficzne, rozwiązania techniczne, tekst, oprogramowanie itp., podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Administratorowi lub innym uprawnionym podmiotom.
§ 57. Zawartość Serwisu nie może być kopiowana, przetwarzana i modyfikowana w celach innych niż użytek osobisty Użytkownika, ani też udostępniana osobom trzecim.
§ 58. Serwis może zawierać fotografie lub elementy graficzne, do których prawa autorskie posiadają Użytkownicy Serwisu lub osoby trzecie.
§ 59. Administrator Serwisu posiada wyłączne prawo do korzystania ze znaku słownego i słowno-graficznego„hotmax.pl”. Administrator nie udziela Użytkownikom żadnego upoważnienia do korzystania z przedmiotowego oznaczenia.
 
Rozdział VII. WARUNKI ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
 
§ 60. Podstawą świadczenia przez Administratora usług na rzecz Użytkownika Serwisu jest zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowa o świadczenie usług, zwana w dalszej części Regulaminu „Umową”.
§ 61. Zawarcie umowy następuje z chwilą wypełnienia przez Użytkownika formularza zgłoszeniowego oraz akceptacji przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. Akceptacja wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu jest warunkiem zawarcia Umowy.
§ 62. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Umowy.
§ 63. Umowa ulega rozwiązaniu z mocy prawa w następujących przypadkach:
(1) upływu okresu ważności ogłoszenia (tj. okresu, za który Użytkownik dokonał zapłaty),
(2) wypowiedzenia umowy przez Użytkownika na podstawie § 97 Regulaminu.
§ 64. Administrator Serwisu nie świadczy usług pośrednictwa w nawiązywaniu znajomości i nie odpowiada za sprawy sporne, jakie mogą wyniknąć z faktu nawiązania znajomości pomiędzy Użytkownikami Serwisu.
§ 65. Administrator Serwisu nie pobiera jakiegokolwiek wynagrodzenia za usługi świadczone przez osoby zamieszczające ogłoszenia w Serwisie. Opłata ma wyłącznie charakter wynagrodzenia za udostępnienie strony internetowej w celu zamieszczenia ogłoszenia.
§ 66. Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny, nie są wiążące i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
§ 67. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z braku możliwości świadczenia usług niezależnego od Administratora, w szczególności wywołanego siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, a także za brak możliwości korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikający z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie Serwisu.
§ 68. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników oraz osób trzecich, w tym za wykorzystanie przez Użytkowników lub osoby trzecie dostępnych w Serwisie danych zawartych w Serwisie w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
§ 69. Miejscem świadczenia usługi elektronicznej przez Administratora jest miejscowość, w którym posiada on swoją siedzibę.

Rozdział VIII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 
§ 70. Wszelkie reklamacje Użytkowników dotyczące jakości usług świadczonych przez Administratora, bądź też reklamacje Użytkowników lub osób trzecich związane z bezprawnym działaniem innego Użytkownika, w tym w szczególności polegającym na zamieszczeniu przez Użytkownika w Serwisie treści naruszającej dobra osobiste innego Użytkownika lub osoby trzeciej, powinny być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Korespondencję w tej sprawie należy wysłać na adres hotmax@hotmax.pl
§ 71. W treści zgłoszenia reklamacyjnego należy wskazać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu zgłaszającego, numer ogłoszenia lub treść komentarza i pseudonim osoby, która go zamieściła, wraz z opisem sposobu i zakresu tego naruszenia. Dodatkowo zgłaszający powinien załączyć dowody potwierdzające zasadność wnoszonej reklamacji (w przypadku dokumentów należy dołączyć skan). Administrator może żądać przesłania oryginałów lub urzędowo uwierzytelnionych odpisów dokumentów. Przesłanie w/w dokumentów jest dobrowolne.
§ 72. Administrator zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź zostanie udzielona na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja.
 
Rozdział IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
§ 73. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu. Administrator chroni prywatność Użytkowników stosując zasady, o których mowa w niniejszym Rozdziale oraz środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych zabezpieczając dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także ich przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa.
§ 74. Administrator gromadzi i przechowuje zapytania HTTP kierowane do jego serwera. Jest to praktyka przyjęta przez większość funkcjonujących serwisów www.
§ 75. Zasoby przeglądane przez Użytkowników są identyfikowane przez Administratora poprzez adresy URL.
§ 76. Administrator gromadzi i przechowuje następujące dane Użytkowników:
(1) numer telefonu wskazany przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym, który wykorzystywany jest wyłącznie przez Administratora Serwisu i wyłącznie do kontaktu z Użytkownikiem; pod numer podany przez Użytkownika Administrator może przesyłać wiadomości dotyczące w szczególności odmowy zamieszczenia ogłoszenia, upływu okresu ważności ogłoszenia, a także informacje o usunięciu ogłoszenia przed upływem terminu ważności ogłoszenia.
(2) adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym, który wykorzystywany jest wyłącznie przez Administratora Serwisu i wyłącznie do kontaktu z Administratorem Serwisu; na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika Administrator może przesyłać m.in. wezwanie do wykazania prawidłowości i legalności ogłoszenia, informację o upływie terminu ważności ogłoszenia, informacje o usunięciu ogłoszenia z Serwisu przed upływem terminu ważności ogłoszenia, informacje związane z funkcjonowaniem Serwisu (np. informacje o zmianach w sposobie funkcjonowania Serwisu, zmianach Regulaminu, itp.). Adres poczty elektronicznej wykorzystywany jest także przez Administratora do kontaktu z Użytkownikiem z związku z ewentualnym postępowaniem reklamacyjnym, o którym mowa w Rozdziale VIII niniejszego Regulaminu,
(3) pseudonim oraz inne dane osobowe zamieszczone przez Użytkowników w treści komentarzy, o ile komentarze zawierają takie dane.
§ 77. Administrator gromadzi i przechowuje dane techniczne związane z połączeniem z serwerem obsługującym Serwis takie jak cookies i logi systemowe obejmujące:
(1) czas połączenia z serwerem obsługującym Serwis,
(2) informacje o przeglądarce Użytkownika,
(3) nazwę stacji Użytkownika (rozpoznawana poprzez protokół HTTP)
(4) informacje o ewentualnych błędach wykrytych podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu (błędy transakcji HTTP)
(5) jeżeli Użytkownik uruchomił stronę Serwisu za pośrednictwem odnośnika (linka) znajdującego się na innej stronie internetowej, Administrator może gromadzić dane dotyczące adresu URL strony internetowej, na której taki odnośnik się znajduje,
§ 78. Administrator ma ponadto dostęp do danych osobowych zamieszczonych w treści ogłoszenia, w tym w szczególności numeru telefonu, wizerunku (fotografii) oraz innych danych (imię, pseudonim, itp.), o ile zostały one podane przez Użytkownika. Podanie w/w danych jest zawsze dobrowolne.
§ 79. Dane osobowe, o których mowa w § 77 oraz § 78 Użytkownik podaje dobrowolnie. Dane, o których mowa w § 8 Regulaminu są niezbędne do świadczenia przez Administratora usług polegających na umożliwieniu Użytkownikowi zamieszczania ogłoszeń w Serwisie.
§ 80. Dane osobowe są gromadzone i przechowywane wyłącznie w systemie informatycznym.
§ 81. Gromadzone przez Administratora dane osobowe nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu, z wyjątkiem danych w zakresie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej, podawanych w treści formularza zgłoszeniowego jako dane do kontaktu z Administratorem, które są ze sobą kojarzone wyłącznie w celu kontaktu z Użytkownikiem w związku z realizacją usługi.
§ 83. Administrator może przetwarzać gromadzone dane osobowe (logi) w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu. Statystyki i analizy nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych Użytkowników Serwisu.
§ 84. Cookies (tj. dane zapisywane na dysku komputera Użytkownika poprzez przeglądarkę internetową, jak np.: adres IP, rodzaj systemu operacyjnego komputera Użytkownika, rodzaj przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik) oraz logi systemowe nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkowników.
§ 85. Administrator przestrzega przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.). Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora Serwisu wyłącznie za zgodą Użytkowników.
§ 86. Umieszczając w Serwisie ogłoszenie lub komentarz, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu ogłoszenia (w tym w zawartych w treści ogłoszenia) lub formularzu komentarza przez Administratora, jako administratora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
§ 87. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach niezbędnych do prowadzenia Serwisu oraz w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
§ 88. Użytkownik zobowiązany jest do uzyskania zgody osoby trzeciej, które dane zostały przez niego wskazane w treści ogłoszenia lub komentarza przed ich zamieszczeniem w Serwisie. Umieszczenie danych takiej osoby w Serwisie jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika o uzyskaniu takiej zgody. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim lub Użytkownikom m poprzez podanie nieprawidłowych danych lub też poprzez podanie danych (w tym udostępnienie wizerunku) osób trzecich bez ich zgody.
§ 89. Użytkownik oraz osoba trzecia, której dane zostały umieszczone w Serwisie ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawienia, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://www.hotmax.pl/kontakt.html
§ 90. Administrator może w celu potwierdzenia prawdziwości i legalności danych osobowych, zażądać od Użytkownika przedłożenia kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika lub potwierdzającego uzyskanie przez Użytkownika zgody na zamieszczenie w Serwisie danych osób trzecich (w tym wizerunku). Przedłożenie kopii dokumentu jest dobrowolne. W przypadku odmowy lub zaniechania przedłożenia w/w dokumentów, a także w przypadku, gdy przedstawiony dokument nie pozwala na niewątpliwe stwierdzenie tożsamości Użytkownika, Administrator może odmówić zawarcia Umowy, publikacji ogłoszenia lub komentarza, a jeżeli już świadczy usługi na rzecz Użytkownika może zawiesić publikację ogłoszenia do czasu przedłożenia przez Użytkownika dokumentów umożliwiających jego identyfikację. Za okres zawieszenia publikacji ogłoszenia w powyższych warunkach Administrator zachowuje prawo do naliczenia Opłaty.
§ 91. Administrator może w celu potwierdzenia prawdziwości informacji zamieszczanych przez Użytkownika w treści ogłoszenia lub komentarza żądać przedstawienia przez Użytkownika dowodów potwierdzających prawdziwość tych informacji. Przedłożenie w/w dowodów jest dobrowolne. W przypadku odmowy lub zaniechania przedłożenia stosownych dokumentów, a także w przypadku, gdy przedstawiony dokument nie pozwala na niewątpliwe stwierdzenie prawdziwości informacji zamieszczonych przez Użytkownika, Administrator może odmówić zawarcia Umowy, publikacji ogłoszenia,, a jeżeli już świadczy usługi na rzecz Użytkownika może zawiesić publikację ogłoszenia do czasu przedłożenia przez Użytkownika dokumentów umożliwiających jego identyfikację. Za okres zawieszenia publikacji ogłoszenia w powyższych warunkach Administrator zachowuje prawo do naliczenia Opłaty.
.
§ 92. Administrator może żądać od Użytkownika przedłożenia oryginalnych fotografii i innych utworów zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie, w celu sprawdzenia ich prawdziwości i braku ich modyfikacji. Przedłożenie w/w dowodów jest dobrowolne. W przypadku odmowy lub zaniechania przedłożenia stosownych fotografii lub utworów, a także w przypadku, gdy przedstawione dowody nie pozwalają na niewątpliwe stwierdzenie prawdziwości fotografii lub innych utworów zamieszczonych przez Użytkownika oraz braku ich modyfikacji, Administrator może odmówić zawarcia Umowy, publikacji ogłoszenia, a jeżeli już świadczy usługi na rzecz Użytkownika może zawiesić publikację ogłoszenia do czasu przedłożenia przez Użytkownika dokumentów umożliwiających jego identyfikację. Za okres zawieszenia publikacji ogłoszenia w powyższych warunkach Administrator zachowuje prawo do naliczenia Opłaty .
§ 93. Administrator sam wykonuje czynności administratora bezpieczeństwa informacji.
§ 94. Do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora zostały upoważnione wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie Administratora. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 
Rozdział X: POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 95. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności podania przyczyny.
§ 96. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą podane do wiadomości Użytkownika poprzez ich poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu dostępnej dla niego po zalogowaniu do serwisu. Data publikacji zmienionej wersji Regulaminu na stronie internetowej Serwisu stanowi datę wejścia w życie zmian. Nowe postanowienia Regulaminu stosuje się do Umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem § 97.
§ 97. Użytkownik ma prawo w terminie 10 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, skierowanej na adres Administratora hotmax@hotmax.pl . W przypadku wypowiedzenia Umowy, Umowa rozwiąże się w dniu doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu Administratorowi. W przypadku nieskorzystania z możliwości rozwiązania Umowy, do Umowy stosuje się nowe postanowienia Regulaminu.
§ 98. W przypadku Użytkowników, którzy wskazali Administratorowi adres poczty elektronicznej, Administrator poinformuje takiego Użytkownika o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zawiadomienie to może ograniczać się do wskazania Użytkownikowi strony internetowej, na której dostępna jest nowa wersja Regulaminu.  
§ 99. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2014-11-25